Privacyverklaring

In het kort

Monter Kinderopvang ziet erop toe dat er zorgvuldig en vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers. We verwerken persoonsgegevens op transparante manier en gebruiken ze voor duidelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Persoonsgegevens worden vernietigd als zij niet langer de beschreven en beoogde doelen dienen, tenzij ze vanwege wettelijke voorschriften bewaard dienen te blijven.

De persoonsgegevens die Monter Kinderopvang verzamelt zijn beveiligd volgens technische en/of organisatorische maatregelen en beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Onze procedures en werkwijzen zijn intern getoetst. Hiermee voldoet Monter Kinderopvang aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 in werking is getreden.

Op de verwerking van persoonsgegevens kunnen betrokkenen controle uitoefenen via:

 • Het recht om in te zien
 • Het recht om te wijzigen
 • Het recht om vergeten te worden
 • Het recht om gegevens over te dragen
 • Het recht op informatie

Verzoeken hiertoe kunnen per mail worden gedaan aan de functionaris gegevensbescherming van Monter Kinderopvang,  functionarisgegevensbescherming@montergroep.nl


Basisinformatie over gegevensverwerking

Monter Kinderopvang (Korvetstraat 67, 1784 MP Den Helder) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://monterkinderopvang.nl
Korvetstraat 67
1784 MP Den Helder
(0223) 614 202

De functionaris Gegevensbescherming van Monter Kinderopvang kunt u bereiken via functionarisgegevensbescherming@montergroep.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Monter Kinderopvang?

Monter Kinderopvang verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch, die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld via het ouderportaal of de rekentool

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Monter Kinderopvang verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via functionarisgegevensbescherming@montergroep.nl In dat geval verwijderen wij deze informatie.
 • Toetsingsinkomen bij het invullen van de Rekentool
 • Werkuren bij het invullen van de Rekentool

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Monter Kinderopvang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account te onderhouden op het ouderportaal

Monter Kinderopvang verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Monter Kinderopvang neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Monter Kinderopvang) tussen zit. Monter Kinderopvang gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Ouderportaal/boekhoudsysteem

Het Ouderportaal gebruikt Monter Kinderopvang voor facturering, offertes, klantcontact, bestellingen en boekhouding. Op basis van verlooptijden en/of contracttermijnen worden geautomatiseerd notificaties, facturen en herinneringen verstuurd. Dit is van belang voor een adequate administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Klanten van Monter Kinderopvang ontvangen via het Ouderportaal berichten.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De bewaartermijn van ingevulde gegevens via online formulieren op de website is dertig dagen. Hierna wordt de inzending en daarmee alle gegevens automatisch verwijderd. Wel worden gegevens in de inbox ontvangen en bewaard vanwege correspondentie-doeleinden. Op verzoek kunnen deze worden verwijderd (zie hiervoor).

De bewaartermijn door Monter Kinderopvang van gegevens in het Ouderportaal/Boekhoudsysteem zijn:

 • Categorie: Personalia
  • Bewaartermijn: maximaal zeven jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting
 • Categorie: Adresgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal zeven jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting
 • Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  • Bewaartermijn: maximaal zeven jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting
 • Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
  • Bewaartermijn: maximaal zeven jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Monter Kinderopvang verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, functionarisgegevensbescherming@montergroep.nl