Prentenboek voorlezen PSL de Duinstampers

Voorschoolse educatie

Heeft uw peuter extra ondersteuning nodig in de ontwikkeling van taalvaardigheid? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse educatie in de kinderopvang. Voorschoolse educatie stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel.

De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op een peuterspeel- en leergroep (voorheen: peuterspeelzaal) of op een kinderdagverblijf. Het consultatiebureau geeft kinderen die extra ondersteuning bij taal-spraakontwikkeling nodig hebben een zogenoemde VE-indicatie. Kinderen met een indicatie hebben recht op 16 uur VE per week.

Spelenderwijs

Op al onze locaties ontdekken kinderen al spelend zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan de thema’s die gebruikt worden in het VE-programma. Wij werken met het taalstimuleringsprogramma Startblokken.

Voorschoolse educatie Startblokken cirkel

Startblokken

Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s en peuters te ontwikkelen. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken.

Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. Kenmerken van Startblokken van Basisontwikkeling zijn:

  • Betekenisvolle activiteiten. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit.
  • Bemiddelende pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • Brede ontwikkeling te bevorderen met de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Startblokken wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Meer informatie over het VE-programma Startblokken vindt u op de pagina documenten en downloads.